Ramazanski kviz 2021: Pravda i pravičnost

Ramazanski kviz 2021: Pravda i pravičnost

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Media centrom Islamske zajednice, organizira Ramazanski kviz 2021 - Vjera i domovina, tokom kojeg će do kraja ramazana na našem portalu biti objavljivano po jedno predavanje iz oblasti akaida, bosanskog jezika, ahlaka i historije naše jedine domovine Bosne i Hercegovine.

Ovo je drugo iz treće serije od deset predavanja, a finalni test za učesnike koji su se za njega kvalificirali bit će održan 12. maja, s početkom u 12.00 sati. Prethodno će finalisti dobiti link za prijavu i pristup testu, te detaljne informacije o načinu i vremenu njegove izrade.

Pravda i pravičnost

(Autor predavanja: Merzija Kasumović, prof. ahlaka u Behram-begovoj medresi u Tuzli)

Pravda je Božanski princip ravnoteže u kosmosu na kojoj opstoji svijet i život. Ona je Allahovo svojstvo i ideal ljudskog ponašanja u odnosu na sebe, druge ljude i sva bića općenito. O pravdi možemo govoriti sa više aspekata:

  1. Pravda kao Allahovo svojstvo
  2. Islam kao pravedni sistem (Šeriat)
  3. Pravednost kao osobina mu'mina

Allahova pravednost se opisuje u Kur'anu: A riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti, On sve čuje i sve zna.( El-En'am,115)

Allahove riječi, Allahovi zakoni i sve što je svojim sunnetullahom (zakonom) postavio u kosmosu, vrhunska je pravednost i savršenstvo. On je sebi zabranio nasilje i nepravdu.

Allah  dopušta i nezahvalnost i robovanje drugom osim Njemu, ali zulum (nasilje), često kažnjava još na ovom svijetu. Ipak će Njegova apsolutna pravednost biti realizirana tek na Sudnjem danu. Nikome neće biti učinjena nepravda a Allah će se smilovati kome bude htio.

 Iako je Allah uredio sve u kosmosu na savršenim principima pravde, na  ovom svijetu je uređenje društvenih odnosa prepustio svome halifi, čovjeku. Stoga mnogo ajeta govori o pravdi, mnogo je propisa o međuljudskim odnosima, mnogo opomena o kršenju tuđih hakkova(prava).

 Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. (En-Nahl, 90.)

U navedenom ajetu, Allah,dž.š., je spomenuo šest svojstava od kojih su tri pohvaljena a tri pokuđena. Pohvaljena svojstva su: pravednost el-'adl, dobročinstvo el-ihsan i udjeljivanje rodbini 'itau zil-kurba, a pokuđena svojstva su razvrat el-fahša', odvratnosti, el-munker i nasilje el-bagj. Za ovaj ajet, Abdullah bin Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: To je najuniverzalniji ajet u Kur'anu u pogledu navođenja na dobro i odvraćanja od zla. Ovaj ajet se svakog petka, na džuma-namazu uči, diljem islamskog svijeta, kao podsjećanje na važne preporuke o pravednosti.

Islam je ozakonjena Božija volja izražena u Šeriatu. Ima više pravnih sistema u svijetu a od vjerskih je najpoznatije Šeriatsko pravo. To pravo je jedino pravo Božanskog porijekla. Njegove norme su nepromjenjive.  U islamu nema nedodirive oblasti i sva važna pitanja su tretirana Objavom. Ideal ljudskog ponašanja je u pravdi: 

Pravedni budite to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. (El-Maide,8)

U nekoliko sura Kur'an ističe: da Allah voli pravedne. Riječ adl (pravda) znači umjerenost u svemu, tj. da se sve stvari stave na svoje mjesto. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Zaista su pravedni kod Allaha na osvijetljenim minberima; oni koji provode pravdu u svojim presudama, u svojim porodicama i onima koji su im potčinjeni.

Čuvanjem propisa i normi koje je Allah postavio čovjek učestvuje u ostvarivanju pravde na ovom svijetu. Ona je nužna za opstojanje svijeta i društva. Pravednost je neophodna u svim društvenim sferama. U jednom hadisu muhammed,a.s., kaže: Jedan sat pravedne vladavine vredniji je od 60 sati ibadeta.Red u zajednici ne može se uspostaviti bez  pravednog sistema.

Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi. (En-Nisa', 58.)

Izbor dostojnih ljudi na sve pozicije u društvu, garancija je pravednog društva a time i mira u zajednici. U jednom hadisu Muhammed,s.a.v.s., kaže: Jedan sat pravedne vladavine bolji je od 60 sati ibadeta.

Zanimljivo je primijetiti da je zakon Musaa,a.s., bio strog i pravedan. Međutim, Isa,a.s., je bio izuzetno blag i njegova misija odiše samilošću i praštanjem. Šeriat Muhammeda,a.s., uspostavlja ravnotežu između pravde i milosti. U slučaju nepravde imamo pravo na odmazdu, ili poravnanje u mjeri u kojoj nam je nepravda nanesena ali se praštanje i strpljivost smatraju većom vrlinom.

Ako hoćete na nepravdu da uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno, a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive.(En-Nahl,126)

Jedna mudrost kaže, da je najpozvaniji da oprosti onaj koji ima mogućnost da kazni. Tako da su u ličnom životu pojedinca, plemenitost i praštanje pohvalniji.

Govoriti istinu pa makar bila gorka, svjedočiti pravedno, pa makar bila u pitanju i najbliža rodbina, to je stroga obaveza muslimana i muslimanke. Muhammed,a.s., je u jednoj prilici kazao: Kada bi moja kćer Fatima ukrala, ja bih joj odsjekao ruku.

Posebno smo pozvani da pazimo na pravo siročeta.

I da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način,sve dok punoljetstvo ne steknu, i da krivo na litru i kantaru ne mjerite - Mi nikoga preko njegovih mogućnosti ne zadužujemo- da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i rođaka, i da dužnosti prema  Allahu ne kršite – eto, to vam On naređuje da biste na umu imali. (El-En'am,152)

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti