Konkurs za stipendiranje učenika i alumnista Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo

Konkurs za stipendije.jpg - Konkurs za stipendiranje učenika i alumnista Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo

Objavljen je konkurs za dodjelu ukupno 10 (deset) stipendija za školsku/akademsku 2022/23. godinu, za nadareneu čenice/učenike i studentice/studente Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo koji svojim radom promoviraju izvrsnost i aktivno pomažu zajednicu i društvo.

Pravo podnošenja prijava za stipendiranje imaju učenici Prve bošnjačke gimnazije u školskoj 2022/2023. i bivši učenici Prve bošnjačke gimnazije, redovni studenti na visokoškolskim institucijama u BiH u akademskoj 2022/2023., državljani BiH.

Visina stipendije koja se isplaćuje jednokratno po zaključenju ugovora o stipendiranju iznosi 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka) za školsku/akademsku 2022/2023. godinu.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju najkasnije do 15.11.2022. godine dostaviti konkursnoj Komisiji u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava za Konkurs za stipendiranje učenika - Alumni Prve bošnjačke gimnazije” lično/osobno predajom u prostorijama Udruženja Alumni Prve bošnjačke gimnazije ili putem pošte na adresu: Udruženje „Alumni Prve bošnjačke gimnazije“ Sarajevo, Petrakijina 22, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sljedeće dokumente:

1. Motivaciono pismo;

2. Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad, kontakt telefon, e-mail);

3. Kopiju rodnog lista;

4. Potvrdu o bh. državljanstvu;

5. CIPS potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 3 mjeseca);

6. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;

7. Potvrdu da učenik/učenica pohađa ili je završio/završila Prvu bošnjačku gimnaziju u Sarajevu;

8. Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi / na fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine);

9. Dokaze o učešću aplikanta na društveno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti i dr.);

10. Dokaze o rezultatima i uspjesima ostvarenim u vannastavnim aktivnostima (takmičenja, projekti, radionice, konferencije i dr.);

11. Saglasnost roditelja/staratelja (ukoliko se radi o maloljetnim osobama).

Prednost pod istim uvjetima imaju: učenici/studenti iz porodica šehida, porodica poginulih boraca, RVI, civilnih žrtava rata, logoraša. Učenici/studenti koji pripadaju nekoj od ovih kategorija moraju priložiti dokaz o pripadnosti istoj.

Komisija će posebno vrednovati postignute uspjehe u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, kao i angažiranost aplikanta u društvenokorisnim aktivnostima tokom školovanja.

Primaoci stipendija Alumni Prve bošnjačke gimnazije će biti obavezni da u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaposlenja ili sticanja samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to u iznosima ne manjim od 5% mjesečne plaće/prihoda ili u većem iznosu po odluci primaoca stipendije, sve dok ne vrate iznos ukupno primljenih sredstava.

Cilj ovog povrata sredstava je uspostavljanje održivog Alumni fonda za stipendiranje.

Primaoci stipendija mogu biti obavezani odazvati se na poziv Alumnija za prisustvovanje edukacijskim i sličnim predavanjima, te u skladu sa svojim mogućnostima dati doprinos projektima i aktivnostima Alumnija.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave primljene do 15.11.2022. do 16:00 sati.

Alumni zadržava dokumentaciju svih aplikanata, kao i pravo da istu uništi.

Dostavljenadokumentacija se ne vraća i Alumni ne preuzima obavezu nadoknade bilo kakvih troškova po pitanju pripreme i dostave dokumentacije za prijavu na ovaj Konkurs.

Alumni kao davalac stipendija zadržava pravo preraspodjele sredstava namijenjenih za stipendije u skladu sa brojem pristiglih aplikacija koje ispunjavaju uslove Konkursa.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na službenoj web stranici i profilima na društvenim mrežama Alumnija u roku od 30 (trideset) dana od kranjeg roka za prijavu na Konkurs.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: alumnipbg@gmail.com. 

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti