Interview: prof.dr.hfz. Safvet Halilović

Interview: prof.dr.hfz. Safvet Halilović

Tekst petog dopunjenog izdanja knjige „Sira – Životopis Posljednjeg Allahovog Poslanika“ interpretira Saudin Dahija, prof., dok je montažu i mastering uradio Mirsad Ovčina. Dizajn omota kompakt diska uradio je akademski grafički dizajner Tarik Jesenković. Izdavač projekta je Radio televizija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini „BIR“.

Prof.dr. Safvet Halilović je profesor tefsira i kur'anske antropologije na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, te član Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka.

Studirao je na poznatom islamskom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, gdje je diplomirao (1992.), završio poslijediplomske studije i magistrirao (1997.) i doktorirao na Odsjeku za tefsir i kur'anske znanosti (2001.).

Kao gostujući profesor predavao je na postdiplomskim studijama Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Internacionalnog univeziteta u Novom Pazaru.

Objavio je preko 90 radova iz oblasti tefsira (tumačenja Kur’ana), sire – Poslanikovog životopisa, kur'anske antropologije, povijesti islama, islamskog misionarstva, odgoja i obrazovanja. Saradnik je više islamskih novina i časopisa. Učestvovao je na brojnim naučnim simpozijima u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Do sada su mu objavljene sljedeće knjige:

- At-Tafsir bi al-ma'thur, ahammiyyatuhu wa dawabituhu, dirasa tatbiqiyya fi sura an-Nisa' (Tradicionalni tefsir, njegov značaj i postavke, primijenjena studija u suri En-Nisa'), magistarska teza na arapskom jeziku, publikovana u izdanju Darun-nešr lil-džami’at (Univerzitetska izdanja), Kairo, 1999.
- Al-Imam Abu Bakr ar-Razi al-Džessas wa manhadžuhu fi at-tafsir, doktorska disertacija na arapskom jeziku, odbranjena na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu 25. marta 2001. godine s najvišom ocjenom mertebetu-šerefi-l-ula, uz preporuku za štampanje zbog njenih naučnih vrijednosti. Disertacija je publikovana 2001. u izdanju ugledne kairske izdavačke kuće Darusselam. Na bosanski jezik je prevedena 2004. a prevodilac je prof. dr. Mehmed Kico, profesor arapskog jezika i književnosti na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Prijevod je objavljen pod nazivom: Metodologija tumačenja Kur'ana u hanefijskome mezhebu - Studija na primjeru El-Džessasovog tefsira Ahkam el-Kur'an (Propisi Kur'ana), u izdanju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalema.
- Hifz - učenje Kur'ana napamet (2003. i 2005.) Knjiga je u Torontu (Kanada) prevedena na engleski jeziku a prijevod je također objavljivan dva puta.
- Islam i Zapad u perspektivi Asadovog mišljenja, štampano dva puta na bosanskom jeziku (2003. i 2006.) Ovo djelo je prevedeno na engleski, njemački i arapski jezik te na tim jezicima publikovano u Kairu. Predgovor engleskom i njemačkom izdanju napisao je poznati njemački pisac Murad Wilfried Hofmann.
- Osnovi tefsira, opsežna studija o temeljnim postavkama razumijevanja i tumačenja Kur'ana, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2005.
Islamsko vjerovanje u svjetlu El-Džessasovog tefsira Propisi Kur'ana, 2005.
- Uloga Kur'ana u životu muslimana, 2006.
- Sira – Životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, 2007.
- Kur'anska antropologija – Čovjek u svjetlu Kur'ana, 2009.
- Supruge vjerovjesnika Muhammeda i razlozi njegovog višeženstva, 2009. Prevedeno na engleski (Wives of Prophet Muhammad and reasons for his multiple marriages) i njemački jezik (Die Ehefrauhen des Propheten Muhammed und die Gründe für Siene Mehrene); prijevodi publikovani u Beču (Austrija), 2009.
- Šta živi mogu učiniti za umrle, prvo izdanje 2009., drugo izdanje 2010.
- S profesorom Mehmedom Kicom preveo je s arapskog na bosanski jezik (2006.) dva značajna djela: Ličnost posljednjeg Allahovog Poslanika, autora Muhammeda Rewwasa Qal'ahdžija i Islamsku povelju Svjetske unije islamskih učenjaka. Islamska povelja je objavljena u sklopu Rezolucije o tumačenju islama u Bosni i Hercegovini, čiji je izdavač Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Dr. Safvet Halilović je urednik i recenzent brojnih knjiga i edicija, a sa grupom intelektualaca 1999. godine osnovao je časopis Novi Horizonti, koji na bosanskom jeziku u kontinuitetu izlazi duže od deset godina.

Podijeli:

Povezane vijesti