Objavljeno 13. kolo kapitalne edicije "Bošnjačka književnost u 100 knjiga"

Objavljeno 13. kolo kapitalne edicije "Bošnjačka književnost u 100 knjiga"

Dovršavajući godinu u kojoj obilježava svoj veliki jubilej - 120. godišnjicu osnivanja, Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" objavila je 13. kolo kapitalne edicije "Bošnjačka književnost u 100 knjiga", objavio je preporod.ba.

U kolu je novih pet knjiga iz bošnjačke književne povijesti i savremene književne prakse: dva Divana bošnjačkih pjesnika na orijentalnim jezicima Ahmeda Vahdetija i Husejina Lamekanija, koje je preveo i priredio prof. dr. Slobodan Ilić, roman Imotski kadija Irfana Horozovića, koji su priredile prof. dr. Šeherzada Džafić i prof. dr. Irma Marić, pjesničke zbirke Polje me moje prevarilo Muje Musagića i Nikako da svane Rapka Ormana, koje su priredili Hadžem Hajdarević i prof. dr. Alija Pirić, te dvije antologije bošnjačke dramske književnosti od kraja 19. pa do početka 21. st., koje su priredili prof. dr. Almedina Čengić i prof. dr. Muhamed Dželilović.

Edicija je fundamentalni književno-naučni projekt Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" s ciljem književnohistorijske sistematizacije, valorizacije i afirmacije bošnjačke književnosti u cjelini, odnosno počev od srednjeg vijeka i početaka bošnjačkog književnog stvaranja, pa sve do savremenosti i recentnog književnog trenutka.

Jedan je od najvećih izdavačkih projekata u Bosni i Hercegovini uopće, pri čemu prvi put u dugom povijesnom postojanju Bošnjaka kao naroda na naučan način, odnosno na način savremene književne historiografije, predstavlja fenomen bošnjačke književnosti kao takve u njezinoj sveukupnosti.

Sva djela objavljena u ediciji priređena su u skladu s najvišim naučnim, odnosno književnohistorijskim i tekstološkim standardima te opremljena pratećom književnohistorijskom studijom i drugom propisanom književnohistorijskom aparaturom (biografija, bibliografija i literatura), kao i podvrgnuta naučnoj provjeri kako sa strane recenzenata, tako i sa strane uredništva i Redakcionog odbora edicije.

Edicija se kontinuirano objavljuje počev od 1995. godine, a čini je planiranih 20 kola od po pet knjiga, tj. sveukupno 100 knjiga, pri čemu je dosad objavljeno 13 kola (65 knjiga), dok je 14. kolo u pripremi.

Začetnici edicije bili su prof. dr. Muhsin Rizvić, prof. dr. Enes Duraković i Alija Isaković, prvi urednik edicije bio je prof. dr. Enes Duraković, a prvi Redakcioni odbor sačinjavali su prof. dr. Đenana Buturović, prof. dr. Enes Duraković, Hadžem Hajdarević, prof. dr. Munib Maglajlić, prof. dr. Emina Memija, Jasmina Musabegović i prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović. Tokom godina mijenjali su se urednici edicije i članovi Redakcionog odbora, a među njima bili su i prof. dr. Fehim Nametak i mr. Džafer Obradović, uz veći broj priređivača i recenzenata pojedinačnih knjiga.

Aktuelni glavni urednik edicije je prof. dr. Sanjin Kodrić, urednik je Edin Mulać, a Redakcioni odbor čine prof. dr. Alena Ćatović, prof. dr. Muhidin Džanko, prof. dr. Dijana Hadžizukić, Hadžem Hajdarević, Irfan Horozović, prof. dr. Adnan Kadrić, prof. dr. Sanjin Kodrić i prof. dr. Mirsad Kunić.

Najnovije, 13. kolo edicije objavljeno je uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva kulture i sporta, objavio je preporod.ba.

(Preporod.info9

Podijeli:

Povezane vijesti